תנאי שימוש

תנאי שימוש

כללי

כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש של חברת יאריסופט .תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה, שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה .
חברת יאריסופט מציעה שירותי אירוח אתרים. שרתי החברה ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, חשבונות לקוחות החברה או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט.
בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

יאריסופט לא תאפשר שימוש בשרתיה לצורך ניצול זכויות יוצרים. כל עבודה המעוגנת בזכויות יוצרים, קטעי שמע, וידאו, מוזיקה, או כל חומר אחר הנושא זכויות יוצרים, אשר שיופעל על שרתי החברה או שיהיו אליו קישורי אינטרנט כלשהם.
בהתאם לדרישות מערכת מיוחדות בכל הנוגע לאתרים הקשורים בתעשיית הסקס והפורנוגרפיה, הפעלת אתרי סקס או אתרים הקשורים לסקס אסורה בהחלט תחת חשבונות בשרתים השיתופיים.
הנוגע קשור גם לאתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר.

תוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה עם כת השטן, אלילים, תוכנות פיראטיות, תכוניות לניטרול הגנות וסיסמאות בתוכנות וכל חומר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף.
כמו כן, כל קישור לאתרים הכוללים חומר מסוג זה, או המסבירים אך או כיצד לגשת לחומר מסוג זה, אסורים בהחלט, והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה.
תחת שרת שיתופי לא יוקצו ללקוח מעל 5% ממשאבי השרת.

מחירים ותשלומים

המחירים כוללים מע"מ, ואינם כוללים תשלומים חודשיים לחברת הכבלים או בזק התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות הוראת קבע בבנק ו/או בכרטיס אשראי בלבד.
למרות שלחברה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי החברה בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.

חברה המספקת ללקוח חבילות מנוי ל- 1, 3, 6, 12 או 24 חודשים. במידה ולקוח התנתק לפני תום תקופת מנוי צריך להגיש בקשה לביטול מנוי. הבקשה לביטול מנוי יכנס לתוקף בתוך 3 ימים מיום ההודעה. הלקוח יחוייב בדמי הביטול בגין הפסקת שימוש לפני תום תקופת המנוי. לתשומת ליבכם הלקוח יחוייב על החלק היחסי של השימוש עד מתן הודעת הביטול וכן יגבו דמי ביטול בסך של 30% מדמי שימוש חודשי * מספר חודשים שעוד נותרו. הלקוח יקבל הודעה במייל על כניסת הביטול לתוקף.
בקשה לביטול החברה מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים: שם ושם המשפחה של המבקש ,כתובת האתר, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

אחריות

יאריסופט אינה אחראית לנזק, לרבות הוצאה ו/או הפסד, אשר ייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי עקב אספקת השירות.
יאריסופט אינה אחראית לעיכוב ו/או נזק, לרבות הוצאה ו/או הפסד, שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה הבלעדית.
בלי לגרוע מכלליות האמור, יאריסופט אינה אחראית לעיכוב ו/או נזק, לרבות הוצאה ו/או הפסד, הקשורים לאספקת שירותי תשתית הגישה לאינטרנט, לרבות התקנת התשתית, ציוד הקצה המשמש לאספקת התשתית, תקינות וקצב העלאת ו/או הורדת נתונים מרשת האינטרנט או כל מרכיב אחר הקשור לשירותי תשתית הגישה לאינטרנט.
על הלקוח להשתמש בשירות ו/או המוצר לפי הוראת הדין ו/או היצרן ולא לבצע באמצעות השירות ו/או המוצר כל מעשה או מחדל המנוגדים להוראותיהם.
חברת יאריסופט אינה אחראית לעדכוני תוכנה של ספקיות התוכנה ואינה אחראית לתאימות בין עדכוני תוכנה ו/ או חומרה של יצרני התוכנה/ החומרה לבין אפליקציות הלקוח. לתקניות Patchים או לנזק שהם עלולים לגרום לשרת. לכל התערבות של הלקוח בניהול השרת (עדכון תוכנה, התקנת Patch וכד'). לתקלות מדיה שיחזור.
חברת יאריסופט אינה אחראית לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המתקבלים אצל הלקוח כמו גם לאבטחתם של המידע והנתונים המועברים במסגרת השירותים ו/או לכל נזק/אובדן/הוצאה שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים למערכות וציוד הלקוח.
ידוע ללקוח (בין אם הזמין שירותי הגנה מ- חברת יאריסופט ובין אם לאו) כי במקרה של תקיפה/ות על שרתיו באופן אשר עלול לפגוע בלקוח או בלקוחות אחרים של חברת יאריסופט, תהיה חברת יאריסופט רשאית להשבית את השרת של הלקוח לפרק זמן מינימלי עד להסרת החשש לפגיעה. חברת יאריסופט תודיע על כך ללקוח, ככל שניתן בנסיבות העניין.
חברת יאריסופט לא תשא בשום אחריות לכל נזק/הוצאה/אובדן שייגרמו ללקוח לרבות נזק עקיף, בקשר עם ו/או כתוצאה משירותי הגיבוי או שירותי אבטחת המידע שיסופקו ללקוח.
מובהר בזאת כי כל האחריות הנוגעת לתוכן ו/או לשירותים שמספק הלקוח ו/או מעביר על בסיס הקישור לאינטרנט שמספקת לו חברת יאריסופט, חלה על הלקוח בלבד.
הלקוח ידווח ליאריסופט על כל שינוי שביקש מספק תשתית הגישה לבצע בתשתית המשמשת לאספקת שירותי יאריסופט, והוא ישפה את יאריסופט בגין כל נזק, לרבות כל הוצאה או עלות שתחויב בהם בעקבות שינוי כאמור.
שמורה ליאריסופט הזכות לשנות מעת לעת את היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט טכני הכרוך בהם, ובכלל זה לשנות את מתכונת השירות עקב התיישנות טכנולוגית, וללקוח לא תהיה בשל כך כל טענה או דרישה כלפי יאריסופט בקשר עם שינוי כאמור.

זיהוי תקלה ודיווח

אם הלקוח מזהה תקלה אשר הינה חלק מהצעת התקשרות בנושא שירותי אירוח אתרים שמסופק יאריסופט אך לא לפני שעשה מאמץ סביר לאתר את על הלקוח לדווח על כך ליאריסופט מיקום הכשל ומקור הכשל.
ברגע שיתקבל דיווח על כשל יאריסופט תתחיל באופן מיידי לנקוט בפעולות הנדרשות כדי להביא לסיומו של הכשל, תוך כדי עדכון שוטף של הלקוח על התקדמות הטיפול בכשל בתדירות שתקבע עם הלקוח מראש ברגע פתיחת התקלה.
על הלקוח להתקשר באופן ישיר למוקד הטלפוני: 0773-477145

עבודה מתוכננת מראש

יאריסופט תבצע מעת לעת עבודות תחזוקה במתקניה עבודות התחזוקה יתבצעו בתוך חלון הזמנים הבא: מ שעות 12 בלילה עד 6 בבוקר בכל ימות השבוע. יאריסופט תיידע את הלקוחות על כל עבודת תחזוקה שעשויה לפגוע בשירות או כל בעיה אחרת. שעשויה לפגוע בלקוחות לפחות 2 ימי עסקים מראש או הודעה מראש בזמן סביר כש יאריסופט מקבלת הודעה על עבודה מתוכננת מספק משנה שלה.

בכל מקרה בו קיים לחברת יאריסופט חשש כי הפעלת השרת עלולה לגרום ו/או גורמת בפועל נזק כלשהו לשרתים חברת יאריסופט , תהיה חברת יאריסופט רשאית לכבות ולהשבית את השרת ללא התראה מוקדמת וללא הגבלת זמן.

יאריסופט שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים בתקנון, הדבר לא יפגע בעסקאות שכבר נחתמו לפני שינוי התקנון.

לשאלות ניתן לפנות בטלפון: 0773-477145